DUYURULAR
KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
28 Ocak 2021

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 1.    VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak POLİGON 61 GÜVENLİK ÖZEL EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel veriler, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Şirketimizin yasal yükümlülükleri ve borçları ile iş sözleşmesinden kaynaklanan borçları çerçevesinde özellikle işin; verimli ve doğru yönetimi, kanunlara uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanması, denetim veya çekişme hallerinde ispat ya da delil bildirme yükünü yerine getirmeye yardımcı olması gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

Şirketimizde işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

 

Özlük dosyası kapsamında işlenen veriler;

4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesi gereği işverenler özlük dosyası düzenleyerek, bu belge ve kayıtları saklamak zorundadırlar.

Kişisel ve İletişim bilgileri ;

Kimlik Bilgileri: Adı Soyadı, TC Kimlik No, Uyruk bilgisi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, (İş Kanunu m. 75)

Nüfus Kayıt Örneği, medeni durum bilgisi, fotoğraf, İkametgah/adres bilgileri, banka hesap bilgileri, cep telefonu ve ev-iş telefonu, e-posta adresi bilgileri,

Mesleki Deneyim, İş/Eğitim bilgileri;

Diploma bilgileri, Ehliyet, sertifika bilgileri, yabancı dil bilgisi, staj deneyimleri, bilgisayar yeterlilik bilgileri, daha önce çalışmış olduğu iş yeri bilgileri ve bu iş yerlerindeki işe giriş ve işten ayrılış tarihleri

Aile Bilgileri;

Aile durumunu bildirir belge (Aile Durum Bildirimi ile işveren tarafından çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi tutarının çalışanlara doğru ödeme yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir.)

Acil durumlarda iletişime geçilecek kişi bilgileri (Çalışan yakını bilgileri)

Sağlık Bilgileri;

Sağlık raporu, Kan grubu kartı, istirahat ve iş göremezlik raporları, işe giriş/periyodik muayene formu, Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için alınan sağlık raporları,

Çalışanın engelli olması durumunda sakatlık raporu belgesi, sakatlık indiriminden faydalanıyorsa gelir idaresi başkanlığından alınan indirim yazısı,

Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, doğum raporu, emzirme izni dilekçeleri (İş K.m.74) Ek Sağlık Testleri(Aşı vb.)

Adli Bilgiler;

Adli sicil kaydı

Askerlik bilgileri;

Askerlik durumunu gösteren belge

Diğer bilgiler;

İş sözleşmesi, SGK işe giriş bildirgesi(5510 Sy.K. m.8),

Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge(İş K. m.41),

Yıllık izin belgesi (İş K. M. 56/son), ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,

İmzalı bordrolar, ücret pusulaları,(İş K. m.37)

Çalışan hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,

İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri,

İş kazası tutanağı,

Hizmet öncesi eğitim sonunda yapılan sınav soruları ve sonuç bilgisi, Emeklilik yazısı

SGK işten ayrılış bildirgesi(4447 say. K. m.48/4) İbraname,

Çalışma belgesi(İş K. m.28) İmza Beyanı

Vize işlemleri için pasaport bilgileri

Fesih bildirimi, istifa dilekçesi, haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler, işçiye noterle yapılan bildirimler, işe başvuru formu gibi belge ve kayıtlar.

İşlem Güvenliği

Kurumsal uzantılı e-posta hesapları çalışanlara sadece iş amaçlı olarak tahsis edilmiş olup söz konusu e-posta hesaplarının kayıtlarının şirket sunucularında tutulması ve takip edilmesi, IP adresi, İnternet çıkışlarının loglanması, Şifre ve Parola Bilgileri, Çalışanın işten ayrılması durumunda e-posta hesaplarına erişilmesi ve hesapların kullanımı

Finansal Bilgiler

Maaş ödemelerinin yapılması için çalışanlarımızın Maaş bilgileri, Iban bilgileri, Banka Hesap No, Banka Şube bilgileri. Vize işlemleri için 3 aylık hesap hareketleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışanların giriş -çıkış kayıt bilgileri ve depo alanında bulunan kameralar ile alınan görüntü kayıtları

Lokasyon Bilgisi

Şirket araçlarının kullanan personellerin Araç Takip Sistemi aracılığı ile işlenen konum bilgileri

Biyometrik Veri

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) kapsamında mesai giriş – çıkış için okutulan parmak izi bilgileri

 3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; gerektiğinde Banka ve finans kuruluşları; BTK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Yerel Yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlıklar, yargı mercileri, İdari Merciler, Denetçi Kuruluşlar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Yurtdışı çıkışları vize işlemleri ve Özel Sağlık Sigortası için tedarikçilere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

 4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük Lokasyonu, İş birimleri, POLİGON 61 GÜVENLİK ÖZEL EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ. Web Sitesinde, Muhasebe Programı veritabanı,  Kamera Kayıtları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.         

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarına ilişkin  taleplerinizi  info@poligon61.com  adresinden  e-posta  yoluyla  ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.
 • Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ‘Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’ na info@poligon61.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Personel Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı doğrultusunda Yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla POLİGON 61 GÜVENLİK ÖZEL EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ. tarafından işlenmesine gerekli durumlarda kamu kurumları ve yetkili tedarikçiler ile paylaşılmasına

 

Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde

 

Onay Vermiyorum                                                                               Onay Veriyorum

Adı Soyadı:                                                                                                                           Adı Soyadı

Tarih:                                                                                                                                     Tarih:

İmza:                                                                                                                                      İmza:

Etiketler:
Eklenmiş yorum bulunmamaktadır.
Ad Soyad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
E-Posta adresimi gizle
 
KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU    VERİ SORUMLUSU 6698 sayılı Kişisel Verilerin
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI OYNANIRKEN HAKEMİN SORUMLULUK SAHASI OLAN, REKLAM PANOLARI İLE KAL
LOVELET OUTLET AVM PERSONEL EĞİTİMİ
12 MART 2015 TARİHİNDE LOVELET OUTLET AVM MİZDE ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİMİZE UZM
İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN SİVİL GÖZETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-II. AŞAMA
İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN SİVİL GÖZETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-II. AŞAMA 04 MA
SILA KONSERİ
06 ARALIK 2014 TARİHİNDE ÜNLÜ ŞARKICI SILA NIN TRABZON HAYRİ GÜR SPOR SALONUNDA VERMİŞ OLDU
TRABZON AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
20 ARALIK 2014 TARİHİNDE AK PARTİ TRABZON İL BAŞKANLIĞININ HAYRİ GÜR SPOR SALONUNDA GERÇEKL
LOVELET OUTLET AVM ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİMİ
       12 ARALIK 2014 TARİHİNDE LOVELET OUTLET AVM MİZDE ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELL
EŞİ DOĞUM YAPAN ERKEĞİN DOĞUM İZNİ VAR MIDIR ?
EŞİ DOĞUM YAPAN İŞÇİNİN ÜCRETLİ İZİN HAKKI; 23 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAYINLANAN 664
İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN SİVİL GÖZETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-II. AŞAMASI
14 EKİM 2014 TARİHİNDE AŞAĞIDA BİLGİLERİ PAYLAŞILAN PROJE KAPSAMINDA "TRABZON KONFERANSI VE
ÖZEL KARADENİZ HASTANESİNDE POLİGON GÜVENLİK ÇALIŞANLARINA %30 İNDİRİM...
SN POLİGON GÜVENLİK ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ ÖZEL KARADENİZ HASTANEMİZ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMU
Adres
: Kemerkaya Mah. Kunduracılar Cad. No:42 Kat:2 Daire:4 Merkez/ TRABZON
Telefon
: 0462 222 02 02 - EĞİTİM OKULU 310 02 02
Faks
: 0462 222 02 03
E-Posta